Radoslaw Kostka | Dreamstime.com

Barnevern

Utgangspunktet er at barn skal vokse opp sammen med sine biologiske foreldre. Mange foreldre opplever perioder i livet som kan være vanskelige. Det kan være pga samlivsbrudd, rus, psykiske problemer, dødsfall eller at det generelt blir for mye på en gang i hverdagen. Da kan barnevernet være en god støtte.

I noen tilfeller beslutter barnevernstjenesten at omsorgssituasjonen for barnet ikke er god nok, og at barnet må flyttes i fosterhjem. Saken bringes da inn for fylkesnemnda for sosiale saker som avgjør om barnet skal flyttes i fosterhjem eller skal bli boende hos foreldrene. Fylkesnemndas avgjørelse kan ankes til tingretten. Foreldre som er fratatt omsorgen for barna sine har som regel rett på samvær. Også dette spørsmålet blir avgjort av fylkesnemnda, eventuelt tingretten.

Du har rett til bistand fra advokat dersom du er part i en barnevernssak. Dette gjelder både som forelder eller som barn/ungdom.

En beslutning fra barnevernstjenesten om fosterhjemsplassering oppleves selvsagt som en krise for foreldrene. Da er det godt å få hjelp av en advokat. Det er viktig at advokaten har forståelse for foreldrenes fortvilte situasjon. Advokaten må sette seg grundig inn i saken og se den fra foreldrenes ståsted. Et nært samarbeid mellom advokat og klient er en forutsetning for et godt resultat.

Vår advokater har lang erfaring med barnevernssaker og har prosedert utallige ganger i fylkesnemnda og i retten. Vi representerer foreldre, far eller mor i saker for Fylkesnemnda og rettssaker i domstolene. Vi bistår også barna i slike saker.

Disse saken er svært viktig for deg som foreldre og barnet ditt. Der er derfor viktig å være bevisst på valg av advokat. Vi har lang erfaring med bistand i barnevernssaker. Ta kontakt for mer informasjon dersom du har behov for hjelp.