Har du vært utsatt for en straffbar handling, kan du få oppnevnt bistandsadvokat. Det gjelder både for den fornærmede og de etterlatte.

Salær til bistandsadvokat dekkes av det offentlige.

Bistandsadvokaten skal hjelpe til med informasjon, råd og veiledning før anmeldelse, under anmeldelse og under etterforskingen av en straffesak. I tillegg bistår advokaten den fornærmede under rettssaken.

Er du i tvil om du vil anmelde et forhold, vil du kunne ha krav på gratis advokatbistand for å få råd om du skal anmelde forholdet.

Bistandsadvokaten skal utarbeide og fremsette erstatningskrav på dine vegne.

I mange tilfeller kan det være umulig å inndrive erstatningsbeløpet du har krav på fra skadevolder. Du vil da i de fleste tilfeller ha krav på advokatbistand for å søke om erstatning gjennom den statlige erstatningsordningen.

En av våre advokater er fast oppnevnt bistandsadvokat for Stavanger tingrett. Også flere andre advokater ved vårt kontor har lang og bred erfaring med bistand til ofre for vold og overgrep. Dette er et felt vi kjenner godt og vi vet hvilken bistand du trenger en hver tid i prosessen.