Erstatning for personskade eller sykdom kan komme fra mange kilder.

Utfordringen er ofte å avklare hvor det kan være en eller annen dekning til en som er skadet eller syk. NAV har ofte ytelser som gis uavhengig av årsak. I tillegg kan erstatning fra staten eller forsikringsselskaper være aktuelt. 

Som regel må da tre grunnvilkår være oppfylt: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. Skaden må være adekvat, dvs. ikke for fjern eller atypisk. Adekvans og påregnelighet må avveies mot skadelidtes sårbarhet, hvor regelen er at skadelidte skal ta som han eller hun er. Hvis skadelidte har medvirket til skaden eller akseptert en kjent risiko, kan erstatningsplikten bero på en skjønnsmessig vurdering eller falle bort.

Det er flere ansvarsgrunnlag, objektivt, dvs. uten skyld, subjektivt, dvs. vanligvis uaktsomhet, men også grov uaktsomhet eller forsett kan være aktuelt. 

Utenom økonomisk tap er det to ikke-økonomiske poster. Mènerstatning og ulykkesforsikring baseres på varig medisinsk invaliditet, VMI, for tapt livsutfoldelse. Oppreisning for tort og smerte baseres på grov uaktsomhet eller forsett. 

Personskadeerstatning kan etter dette omfatte menerstatning, oppreisningserstatning, lidt inntektstap, påførte og fremtidige nødvendige utgifter, tap i fremtidig erverv som følge av 

Vi kan hjelpe deg med erstatningskrav. Eksempler er trafikkskade dersom du er skadet i en trafikkulykke, yrkesskade som kan medføre at du helt eller delvis faller ut av arbeidslivet, pasientskade som kan føre til utgifter og tapte inntekter kanskje for resten av livet, og voldsoffererstatning