Familierett

Familierett behandler rettsregler innad i familien. Vi har spesialkompetanse på området.

Sentrale områder er

Ektepakter og samboerkontrakter
Fordeling av formuen ved samlivsbrudd
Barnefordeling – hvor barnet skal bo fast, samværsrett

Ektepakter og Samboerkontrakter

Ektepakt

Formuesforholdet mellom ektefeller reguleres av Ekteskapsloven (Lov 04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap).
Lovens hovedregel er felleseie om ikke annet er avtalt. Skal det avtales noe annet, er det krav i loven til at avtalen må gjøres i ektepakts form. Skal en ektepakt være gyldig må følgende formkrav være oppfylt:

Dersom en ektepakt er til fordel for bare den ene ektefellen, er det ikke nødvendig at denne ektefellen medvirker ved ektepaktens opprettelse.
Skal ektepakten få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ekteskapsregisteret i Brønnøysundregistrene. En ektepakt som skal tinglyses må skrives på et særskilt skjema. Tinglysingsgebyret er pr. i dag 1 473 kr.

Det er viktig at ektefeller som vil opprette ektepakt kjenner til konsekvensene ved dette. Ektepakten vil ha virkning både ved samlivsbrudd og ved død. Det er mange alternative løsninger ved utforming av ektepakten. Vi kan skreddersy den rette løsningen slik at begge ektefellene ivaretas både i tilfelle samlivsbrudd og i tilfelle død.

Noen eksempler på problemstillinger og alternativer:

Samboeravtale

Sameigeloven (Lov 18.06.1965 nr. 6 Lov om Sameige) regulerer formuesforhold mellom samboere. I tillegg har vi regler i Husstandsfellesskapsloven som kan være akutelle.

Vi anbefaler samboere å inngå avtale om det økonomiske forholdet mellom partene. Vi kan skreddersy avtalen som passer best i det enkelte tilfelle. Avtalen bør ofte kombineres med testamente og livsforsikring. Blir det brudd, kan vi hjelpe med råd og veiledning, både der det er inngått avtale og der det ikke er inngått avtale.

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd – skilsmisse og opphør av samboerskap

Vi vet at samlivsbrudd er en stor psykisk belastning og en av livets største kriser. I tillegg til sorgen ved et brudd, oppstår utrygghet og usikkerhet omkring det økonomiske oppgjøret. Ofte kan det være hensiktsmessig at advokaten gjøre en felles gjennomgang for partene. Her kan vi klarlegge jussen og lage en skisse til hva vi mener er et fornuftig oppgjør for begge parter. Andre ganger er det mest hensiktsmessig å kun bistå den ene parten for å sikre at dennes interesser blir ivaretatt. Vi har lang erfaring med å hjelpe par og enkeltpersoner til å komme frem til et økonomisk oppgjør. I andre tilfeller er partene allerede uenige om oppgjøret, slik at vi kun bistår den ene parten. Her har vi fokus på å forsøke å få løst saken i all minnelighet uten at konfliktnivået økes ytterligere. Likevel er det enkelte saker som ikke lar seg løse i all minnelighet, og da kan vi bistå ved en rettslig konflikt.

Det er ulike regler for fordeling av formue ved samlivsbrudd ved skilsmisse og opphør av samboerskap. Hovedregelen for ektefeller er at det som er anskaffet under ekteskapet er såkalt felleseie som skal deles likt både ved samlivsbrudd og ved død. Det spiller altså ingen rolle om den ene for eksempel har hatt en inntekt på 2 mill. kr i året, mens den andre har tjent 200 000 kr – alt skal deles likt. Et viktig unntak fra dette er såkalte skjevdelingsmidler.

For samboere er utgangspunktet det motsatte. Her er det slik at hver beholder det han eller hun har anskaffet under samboerskapet. Men man kan tenke seg situasjoner hvor den ene har skutt inn penger i den andres bolig, for eksempel ved at partene har tatt opp felles gjeld for å pusse opp boligen i fellesskap. I slike situasjoner kan sameie oppstå, selv om boligen er registrert på kun den ene. Disse tilfellene kan medføre tvist som i verste fall ender i retten. En samboeravtale er det klareste uttrykket for sameie.

Loven har altså et viktig unntak for likedeling når man er gift: Verdier man har fått i arv eller gave under ekteskapet eller det man hadde da ekteskapet ble inngått, kan som utgangspunkt holdes utenfor delingen. Dette kalles skjevdeling. Hadde kvinnen for eksempel en gjeldfri leilighet da hun giftet seg, og leiligheten er i behold ved samlivsbruddet, kan hun som hovedregel ta med seg verdien av leiligheten udelt ved skilsmisse. Dersom leiligheten er byttet om i aksjer, kan kvinnen som utgangspunkt beholde aksjenes verdi udelt. Skjevdelingsregelen gjelder både ved død og skilsmisse, og kan ha stor betydning for hvordan formuen fordeles.

Barnefordeling – hvor barnet skal bo fast, samværsrett

Ved et samlivsbrudd er ofte foreldrenes største bekymring hvordan barna vil takle bruddet, såkal barnefordeling. Å få til en god og forutsigbar samværsordning vil være en av flere faktorer som gjør bruddet lettere for barna.
De aller fleste foreldre klarer på egenhånd å blir enige om hvor barna skal bo og hvordan samværsordningen skal gjennomføres. Her kan vi hjelpe med utforming av avtalen og peke på detaljer foreldrene ikke har tenkt på eller er klar over. Vi fokuserer på at avtalens skal være forutsigbar for både barn og foreldre.

Er det konflikt mellom foreldrene, vil det være spesielt nyttig å søke advokatbistand for å få på plass en avtale. Foreldrene gjennomgår store følelsesmessige belastninger, slik at partene kan ha problemer med å forholde seg til hverandre. Vi hjelper til med å få på plass en avtale, samtidig som vi fokuserer på å ikke øke konfliktnivået mellom foreldrene. Noen ganger havner likevel saken i retten, og vi har lang erfaring med å prosedere barnefordelingssaker.